Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ANWB Trefzeker Theorie 2015 Versie 1 d.d. 19.03.15

DEFINITIES

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:
Overeenkomst op grond waarvan ANWB B.V. periodiek een Elektronisch Product (inclusief Content) aan Afnemer verschaft;

Afnemer:
een natuurlijk persoon die met ANWB B.V. inzake het Elektronisch Product Trefzeker Theorie een Overeenkomst heeft gesloten;

Content:
werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde Programmatuur), in welke vorm dan ook door ANWB B.V.  via het Elektronisch Product op www.anwbtrefzekertheorie.nl ter beschikking gesteld;

Elektronisch Product:
een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende Updates, welke door ANWB B.V. het ANWB Trefzeker Theorie wordt genoemd;

Online-terbeschikkingstelling:
het door ANWB B.V. aan Afnemer bieden van toegang tot het Elektrische Product via de website www.anwbtrefzekertheorie.nl;

Overeenkomst:
een (schriftelijke) overeenkomst tussen ANWB B.V.  en Afnemer waarbij ANWB B.V. zich verplicht aan Afnemer een Elektronisch Product te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;     

Product:
een Elektronisch Product die door ANWB B.V. aan Afnemer wordt geleverd;

Update:
nieuwe of gewijzigde Content, welke ANWB B.V. verschaft aan Afnemer met een Abonnement op een Elektronisch Product, indien daartoe wettelijke gronden zijn dan wel om het Product te optimaliseren.

Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.

 

II ABONNEMENTEN

Een abbonnement
ANWB B.V. heeft een Abonnement ter beschikking gesteld op de website www.anwbtrefzekertheorie.nl. Met behulp van dit abonnement kan de Afnemer Leren & Oefenen voor het theorie-examen van het rijbewijs B.

Duur en tussentijdse opzegging
Een Abonnement wordt aangegaan voor de bepaalde duur van vier maanden, tenzij anders overeengekomen. Als ingangsdatum geldt het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf via Ideal door Afnemer betaald (zie artikel 9) voor de volledige abonnementsperiode.

Een abonnement kan niet tussentijds door de Afnemer worden opgezegd.

 

III ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Gebruiksrecht Elektronisch Product
ANWB B.V. verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch Product voor de duur van het Abonnement (artikel 3). Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handeling:

− het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product via de website  www.anwbtrefzekertheorie.nl, ten behoeve van het theorie-examen van het rijbewijs B van de Afnemer.

Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door de Afnemer zelf.

Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door ANWB B.V. gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van ANWB B.V. tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding.

Afnemer is verplicht het Elektronisch Product  zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens ANWB B.V. worden verstrekt.

Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer
Bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt door de Afnemer gebruik gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet. Afnemer is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. ANWB B.V. is terzake nimmer aansprakelijk en Afnemer vrijwaart ANWB B.V. volledig voor alle claims terzake.

 

IV ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ANWB B.V. op de website  www.anwbtrefzekertheorie.nl en op elke Overeenkomst die ANWB B.V. op vorenstaande website heeft afgesloten met haar Afnemer(s).

Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

Bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke (elektronische) bestelling op de website www.anwbtrefzekertheorie.nl. Afnemer aanvaardt door bestelling deze algemene voorwaarden.

Op ANWB B.V. rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling van Afnemer zoals deze door ANWB B.V. is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.

De Overeenkomst komt langs elektronische weg tot stand. Afnemer kan zijn gegevens inzien via het Elektronisch Product.

De bepalingen voor consumenten met betrekking tot koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek gelden niet op de Overeenkomst, aangezien het Abonnement op het Elektronische Product naar haar aard niet kan worden teruggezonden.

Prijzen en tarieven
Levering van Producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door ANWB B.V. gehanteerde prijzen en tarieven, zoals door ANWB B.V. gecommuniceerd op de website www.anwbtrefzekertheorie.nl.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door ANWB B.V. gehanteerde prijzen en tarieven op de website www.anwbtrefzekertheorie.nl inclusief BTW.

ANWB B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden ”“ behoudens andersluidende afspraak ”“ vanaf het moment waarop deze door ANWB B.V. worden ingevoerd.

Betaling
Betaling door Afnemer dient te geschieden via iDeal. De betaling vindt plaats op de beveiligde omgeving van de Rabobank via de module Omnikassa.

Levering
Na totstandkoming en betaling van de Overeenkomst zal ANWB B.V. het Elektronische Product zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen.

Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan Afnemer het Elektronische Product gebruikt.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die ANWB B.V. niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van ANWB B.V., noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ANWB B.V. komt.

In geval van tijdelijke overmacht bij ANWB B.V., waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld Product niet te gebruiken is in verband met problemen met de website www.anwbtrefzekertheorie.nl, is ANWB B.V. gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop ANWB B.V. geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van Producten onmogelijk maakt, is ANWB B.V. gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij ANWB B.V. kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van ANWB B.V. vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Klachten
Afnemer dient klachten over Producten binnen tien werkdagen na aanvang van de Online-terbeschikkingstelling van de Producten schriftelijk via het contactformulier op de website www.anwbtrefzekertheorie.nl (of via 088-269 22 22) en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ANWB B.V. mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens ANWB B.V. ter zake van gebreken in geleverde Producten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, terzake van door ANWB B.V. aan Afnemer geleverde Producten komen uitsluitend toe aan ANWB B.V. of aan licentiegevers van ANWB B.V.. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,00 voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de ANWB B.V. overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van ANWB B.V. als bedoeld in het vorenstaande artikel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANWB B.V. enige door ANWB B.V. aan Afnemer geleverde Product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen ANWB B.V. en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in dit artikel.

Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan ANWB B.V. te melden. Indien ANWB B.V. naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van ANWB B.V. alle door ANWB B.V. gevraagde medewerking verlenen.

Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van ANWB B.V. of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Persoonsgegevens
De ANWB B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een ANWB-lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van ANWB B.V. afneemt of anderszins contact heeft met ANWB B.V.. ANWB B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het ANWB-lidmaatschap, de uitvoering van (verzekerings)overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht ANWB B.V. rekening te houden met voorkeuren. Indien de Afnemer geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer de Afnemer haar toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), kan de Afnemer een brief sturen naar ANWB B.V., ter attentie van afdeling Klantcommunicatie, onder vermelding van WBP, postbus 93200, 2509 BA Den Haag.

Aansprakelijkheid van ANWB B.V. en vrijwaring
Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ANWB B.V. geleverde Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. ANWB B.V., auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. ANWB B.V. aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens ANWB B.V..

Voor Elektronische Producten is ANWB B.V. in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van ANWB B.V., om (indien mogelijk) het desbetreffende Product opnieuw te leveren. ANWB B.V. is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Voor alle Producten geldt dat ANWB B.V., indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van ANWB B.V., zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een Update van het Product, dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan ANWB B.V.. ANWB B.V. is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Aansprakelijkheid van ANWB B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

ANWB B.V. is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door ANWB B.V. geleverde Producten.

Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op ANWB B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door ANWB B.V. in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer ANWB B.V. deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ANWB B.V. ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde ANWB B.V. in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ANWB B.V. meldt.

Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Afnemer vrijwaart ANWB B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van door ANWB B.V. ter beschikking gestelde Producten. 

ANWB B.V. is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij Afnemer aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Inloggen

Wachtwoord vergeten